علف کش

 

نام عمومی                    

نام تجاری     

درجه خلوص تکنیکال        

فرمولاسیون ثبت شده

2.40 Dimethyl Amine Salt

 

98% Tech

720g/L SL, 860g/L SL

2.40 340gfL+Dicamba 120g/L

 

98% Tech, 98% Tech

460G/LSL

Acetochlor

 

95% Tech

50% EC, 900g/L EC

Alachlor

 

95% Tech

480g/L EC

Atrazine

 

97% Tech

SOOg/L SC. 80% WP

Butachlor

 

95% Tech

60% EC, 900g/L EC

Bentazone

 

97% Tech

480g/LSL

Cle!hodim

 

90% Tech

120g/L EC. 240g/L EC

Clopyralid

 

95% Tech

30% SL, 75% WDG

Clornazone

 

95% Tech

480g/L EC

Clopyralid 270g/L +Picloram 67g/L

 

95% Tech, 95% Tech

337g/LSL

Dicamba

 

98% Tech

480g/LSL

Diuron

 

97% Tech

25% WP, 50% SC, 80% WP

Diquat

 

95% Tech

200g/LSL

Desmedipham 71g/L+Phenmedipham 91g/L

+Ethofumesate 112g/L

 

96%, 95%,

97% Tech

 274g/LEC

Fenoxaprop-P-ethyl

 

95% Tech

10% EC, 69g/L EW

Glyphosate

 

95% Tech

41 % SL. 480g/L SL 62% IPA Sale, 75% SG

Haloxyfop-R-Methyl

 

95% Tech

108g/L EC

lmazethapyr

 

98% Tech

5% SL, 10% SL

Mecsulfuron-methyl

 

95% Tech

10% WP, 60% WP, 60% WDG

Metribuzin

 

95% Tech

70% WDG, 70% WP

Metolachlor

 

97% Tech

720g/L EC, 960g/L EC

Nicosulfuron

 

95% Tech

40g/L OSC. 75% WDG

Oxylluorfen

 

95% Tech

240g/L EC

Oxadiazon

 

95% Tech

12.5% EC

Paraquat

 

42% TKL

20% SL, 250g/L SL

Pendimethalin

 

95% Tech

33%EC

Pretilachlor

 

95% Tech

30% EC+10% Fenclorim

Propanil

 

97% Tech

360g/L EC

Prometryn

 

95% Tech

50%WP

Ouizalofop-P-ethyl

 

95% Tech

5% EC, 10%EC

Tribenuron-methyl

 

95% Tech

10% WP, 75% WDG

Trifluralin

 

95% Tech

48%EC