کنه کش

 

نام عمومی

نام تجاری

فرمولاسیون ثبت شده

درجه خلوص

Azocyclotin

 

WP25% W/W , SC 50% W/V

96% Tech

Etoxazole

 

EC 10% - SC 10% W/V

95% Tech

Spirodiclofen

 

SC 24% W/V

95% Tech

Bromopropylate

 

50% SC, 50% WP, 80% WP

98% Tech

Benzoximate

     

Propargite

     

Pyridaben

     

Tetradifon

     

Dicofol

     

Fenazaquin

     

Fenpyroximate

     

Clofenezine

     

Hexythiazox