كود پتاس بالا NPK 15-5-30

كود پتاس بالا  NPK 15-5-30