درباره ما

شرکت بهاوران زرین مژده در سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه کمی و کیفی محصولات نباتی ، با تولید و همچنین واردات انواع سموم وکودهای شیمیایی ، بیولوژیک ومعدنی درایران تاسیس شد ودرهمین زمان کوتاه توانست اعتماد بسیاری ازکشاورزان ، باغداران و تولید کنندگان محصولات گلخانه ای را به خود جلب نماید.در حال حاضر این شرکت علاوه برتولید وتوزیع سموم وکودهای کشاورزی به تولید محصولات کشاورزی ارگانیک نیزمبادرت کرده که از ان جمله تولید چای ارگانیک میباشد.